Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Topics in Intensive Care

Wat vervelend dat je klachten hebt over onze dienstverlening. Deze klachtenprocedure biedt inzicht in de mogelijkheden tot het indienen van een klacht over het congres Topics in Intensive Care.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen voor informatie en advies over deze klachtenprocedure per e-mail. Het e-mailadres is info@topicsinic.nl.

1.       Uw klacht indienen

Dit kan per e-mail. Zodra wij de klacht hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd waarin de afhandelingstermijn wordt vermeld. Uw brief kunt u ter attentie van het bestuur mailen naar info@topicsinic.nl

We hopen zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden!

2.       Klachtenprocedure

Alle klachten worden in strikte vertrouwelijkheid in behandeling genomen door het bestuur van Topics in Intensive Care. Wij zijn van mening, dat de afhandeling van klachten zorgvuldig moet gebeuren, waarbij zowel aan u, als aan de betrokken medewerker(s) recht zal worden gedaan. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst, worden behandeld. Indien Topics in Intensive Care de klacht niet binnen de gestelde termijn kan afhandelen, wordt klager hiervan op de hoogte gesteld en zal deze een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Indien de informatie in uw email onvoldoende is om de klacht naar behoren te behandelen, wordt contact met u opgenomen voor nadere informatie. Nadat alle informatie van u en eventuele andere betrokkene(n) is beoordeeld, neemt het bestuur een beslissing. U wordt per e-mail geïnformeerd over deze beslissing en de argumenten waarop deze is gebaseerd.

3.       Bezwaarprocedure

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u binnen vier weken schriftelijk beroep aantekenen bij de externe klachtenfunctionaris, mevrouw Jose Lentz. Het beroep c.q. bezwaar tegen de beslissing kan worden aangetekend via jlentz@dokh.nl . Deze klachtbemiddelaar is onafhankelijk en niet in dienst van Topics in Intensive Care. Uw klacht voorleggen aan een klachtbemiddelaar heeft nooit als doel om sancties op te leggen aan Topics in Intensive Care of een medewerker van Topics in Intensive Care. Het doel van de bemiddeling is het vertrouwen tussen u en Topics in Intensive Care en/of haar medewerker(s) te herstellen. De bemiddelaar kan wel aanbevelingen doen aan het bestuur over aanpassingen in de organisatie. De bemiddeling eindigt als de bemiddelaar en u samen concluderen dat ofwel het probleem is opgelost of dat de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Het verloop en de uitkomst van de bemiddeling worden vastgelegd in een afsluitende brief die aan u en de betrokken medewerker(s) wordt toegezonden. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

4.       Administratie

Topics in Intensive Care houdt van uw klacht een administratie bij. Hierbij staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Gegevens waarover de klacht gaat: Editie Topics in Intensive Care, datum, plaats, spreker/medewerker;

• Gegevens over uw klacht: ontvangstdatum, nadere omschrijving en toelichting;

• De gevoerde correspondentie over de klacht;

• De status van de klacht (in behandeling/afgehandeld);

• De datum en wijze van afhandeling van de klacht.

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot 2 jaar na de afhandeling. U kunt uw gegevens gedurende deze periode altijd opvragen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens.